Geri

Тарихдә бу ҝүн – Ҹеннифер Лопезин доғум ҝүнү

Ҹеннифер Лопез – америкалы мүғәнни, бәстәкар, рәггасә, актриса вә моделјердир. 1969-ҹу илин ијулун 24-дә Нју-Јоркун Бронкс шәһәриндә анадан олуб, аиләси Пуерто-Рико әсиллидир.

Лопез ушаглыг илләриндә рәгс вә маһны дәрсләри алыб. О, 7 јашында кичик сәһнәләрдә чыхыш етмәјә башлајыб вә кичик јашларындан мәшһур олмаг истәјиб.

Бир нечә телевизија рәгс шоусунда вә кичик бүдҹәли филмләрдә иштирак етдикдән сонра, Ҹеннифер Лопез 1995-ҹи илә гәдәр бир чох уғурлу Һолливуд филмләриндә рол алыб. О, “Он тһе 6” адлы дебүт албомунун бурахылмасындан сонра глобал поп икону кими танынмаға башлајыб. Албом бүтүн дүнјада сәккиз милјондан чох нүсхә сатылыб. Онун икинҹи студија албому Ж.Ло илк һәфтәсиндә 272.300 нүсхәдән чох сатараг АБШ Биллбоард 200-дә бир нөмрәдә дебүт едиб.

Ҹеннифер Лопез карјерасында үч Америка Мусиги Мүкафаты, дөрд Биллбоард Мусиги Мүкафаты, ики Ҝиннесин Рекордлар Китабы вә ики МТВ Видео Мусиги Мүкафаты да дахил олмагла чохсајлы мүкафатлар вә тәлтифләр газаныб