Geri

“Севҝи дүнјасы”нын сулардан дуру сәсли ҹарчысы – Флора Кәримова

23 ијул – дөјә билмәдијимиз гапылара севҝи сорағыны чатдыран сулардан дуру сәсин саһиби – Флора Кәримованын доғум ҝүнүдүр.

“Нәғмә Олмаг Истәјирәм” дејәрәк көнлүмүзүн сирдашына чеврилән нәғмәләри илә руһумузда “Мәһәббәт чырағы”ны јандырыр. “Дүшүрсән Јадыма ” “Нә ҝәлмәз олдун” “Интизар”, ифалары илә “Узаг јашыл ада”дан һиҹранын нә олдуғуну өјрәндијимиз кими вүсалын ширинлијини дә мәһз ” Белә олаг һәмишә” дејән шаграг сәсиндән дујуруг. Бу шаграг сәс һәм дә “Тыг-тыг ханымла,” ушаглыг хатирәләримизи ҹанландырыр. “Билинмир һеч узаг јахын”ла руһумуза тохунур “Меһрибан инсанлар” , “Фикир еләмә” илә аҹыларымыза дәрман олур .

О мөһтәшәм сәс бизә дарыхмагда һүзнүн дејил, һәм дә бөјүк севҝинин сәадәт долу изләринин олдуғуну да хатырладыр. “Бир ҝүн ҝедән гатарлар дөнәҹәк ҝери” үмиди илә “дарыхмышам, сәнин үчүн” дејә бөјүк севҝисини сәсләјир. Ән чәтин “Хүсуси вәзијјәтләр”дә белә “дарыхма, дөз” дејир.

Флора Кәримова өмрә вахтсыз-вәдәсиз ҝәлән севҝинин-“Ҝеҹикмиш Мәһәббәт “ин, вәфасызлара хитаб едиб “Сәнә Ҝүвәндијим Дағлар “а “Гајтар ешгими”дејән севҝи фәрјадынын, “Сәндән Хәбәрсиз” ” мән севәрәм икимизин јеринә ” дејән накам гаршылыгсыз севҝиләрин дә сәдасы олур. Бир сөзлә, онун ифа етдији бүтүн нәғмәләри “Дејир, ајрылма мәндән “…

Бу доғма сәс бизә “Онун бәлалы севҝиси” дән ” Ҝүн кечди” десә дә, “Севҝи ганадларында” бир ҝүн саф ешгимизи “Севдиҹијим” дејә сәсләмәк үчүн бир инамы јашадыр гәлбимиздә.

Неҹә дејәрләр, ” Севҝисиз бир өмүрдәнсә, севҝидән өлмәк ҝөзәл”…