Geri

Ҹарлос Сантана: АБШ-ын әфсанәви ҝитара ифачысы сәһнәдә һушуну итирди

АБШ-ын әфсанәви ҝитарачысы Ҹарлос Сантана Детроитдә ачыг һавада консерти заманы сәһнәдә һушуну итириб.

74 јашлы Сантана илк јардым групларынын мүдахиләсиндән сонра мүшаһидә алтында сахланылмаг үчүн јахынлыгдакы хәстәханаја апарылыб. Мексика әсилли Ҹарлос Сантана даһа сонра Фаҹебоок һесабында “јемәји вә су ичмәји унутдуғуну” вә буна ҝөрә дә һушуну итирдијини билдириб.

Онун менеҹери Мајкл Врионис дә Сантананын сәһһәтинин јахшы олдуғуну билдириб. Лакин бу ҝүн Пенсилванијада кечирилмәси нәзәрдә тутулан консерт даһа сонракы тарихә тәхирә салыныб.

Сантана сәһнәдә оларкән чәкилән кадрларда сәнәтчинин хәрәклә сәһнәдән ендириләркән тамашачылара әл јелләдији ҝөрүлүб.

Ҹарлос Сантана-нын бүтүн мусигиләри Анти Радио-да вахташыры сәсләнир.