Geri

Странҝер Тһинҝс’ин јени сезонунда Кате Бусһ-ун маһнысы сәсләниб

Кате Бусһ-ун 1985-ҹи илдә чыхардығы Руннинҝ Уп Тһат Һилл маһнысы Странҝер Тһинҝсин јени сезонунда сәсләнәрәк Инҝилтәрә Спотифј-ында ән чох динләнән маһнылардан бири олуб. Сосиал медиада вирал олан мусигини ашағыда тәгдим едирик:

ТикТок вә Тwиттер-дә пајлашылмаға башлајан Руннинҝ Уп Тһат Һилл, Һаррј Стјлес-ы ҝеридә гојараг, Спотифј-да дүнјада ән чох охунан дөрдүнҹү маһны олду. Һәмчинин Аппле иТунес-дә дә үст сыралара чыхмағы баҹарды.

Анти Радио-нун базасында Кате Бусһ-ун бүтүн маһнылары јер алыб, арада растыныза чыха биләр.